Нова українська школа

НУШ — це нова концепція української освіти

Нові державні стандарти початкової та базової освіти були затверджені улітку 2016 року. Апробація модельних програм для молодших класів відбулася у вересні 2017-го. Восени наступного року навчання за оновленою методикою розпочали першокласники 100 українських шкіл, з 2019-го воно запроваджене по всій країні. Розроблені стандарти ґрунтуються на рекомендаціях, опублікованих європейським Парламентом та Радою ЄС у 2006 році щодо формування базових компетенцій освіти упродовж життя, але не обмежуються виключно ними.

Формула Нової української школи:

Педагогіка партнерства

Повага до особистості, дотримання принципів соціального партнерства

Новий зміст

Розвиток ключових компетентностей, необхідних для успішної самореалізації

Виховання на цінностях

Формування ціннісних ставлень та суджень, важливих для гармонійного особистого і суспільного життя

Сучасне освітнє середовище

Орієнтування освітнього простору на розвиток інтересу і мотивації дітей до навчання

Орієнтація на учнів

Максимально враховуються права дитини, її інтереси, потреби та здібності

Справедливе фінансування і рівний доступ

Публічні фінанси розподіляються прозоро, з урахуванням потреб усіх сторін

Нова структура

Навчання у старших класах тепер буде тривати 3 роки (10–12 класи)

Автономія школи

Навчальні заклади отримали широку автономію

Вмотивований вчитель

Педагог отримує академічну свободу в навчальному процесі, велика увага приділяється матеріальному стимулюванню


формула нуш фото

З 2018–2019 рр. в Україні відбувається активне очне та дистанційне (на онлайн-платформі EdEra) перенавчання вчителів початкових класів. Одночасно з цим стартувала пілотна програма з добровільної сертифікації, метою якої є виявлення та стимулювання педагогів, що вже активно впроваджують методики компетентнісного навчання. Зокрема, проходження таких курсів дає викладачу надбавку 20% до окладу. У 2019 році замість процедури атестації навчальних закладів введено Порядок проведення інституційного аудиту, який має допомагати школам в розбудові освіти.

STEM-методи навчання

Сучасний світ змінюється дуже швидко, і заклади освіти повинні йти у ногу з часом. Школа має підготувати дитину до життя, навчивши її працювати з інформацією, критично мислити та вміти робити висновки. Класичний підхід, при якому акцент робився на запам'ятовуванні певного обсягу знань, сьогодні вже не є ефективним. Без опанування учнем умінь, навичок та компетентностей, потрібних на ринку праці, важко розраховувати на професійні успіхи. (перейти до частини з прикладами реалізації навчання конкретних компетентностей через окремі stem-методи)

STEM-підхід до організації навчального процесу, при якому головна увага надається науці, технологіям, математиці та інженерії. В окремих програмах до цих дисциплін додається мистецтво (STEAM), література та читання (STREAM), музика (STEMM). Базові постулати STEM-освіти:

 • Практика. Учні виконують конкретні завдання, що дозволяє краще засвоїти теоретичний матеріал.
 • Дослідницький підхід. Працюючи в польових або лабораторних умовах, школярі наочно спостерігають, як відбуваються різні процеси.
 • Візуалізація. Використання засобів візуалізації допомагає навчитися чітко подавати ідеї, пропозиції та завдання.
 • Командна робота. Працюючи над проєктом разом, діти розвивають комунікаційні та організаційні навички.
 • Інженерія. Вивчення основ інженерії та природних причинно-наслідкових зв’язків необхідне для гармонійного розвитку людини майбутнього.


STEM-освіта допомагає ефективніше засвоювати матеріал, робить навчальний процес цікавішим. Одним з головних завдань є розвиток у дитини системного та оригінального мислення. Завдяки поєднанню методів з різних наук, школярі навчаються дивитися на речі глобально. Вміння швидко адаптуватися до нових трендів та технологій є дуже важливим на сучасному ринку праці.

стем-освіта фото

Наскрізне навчання

В класичній системі освіти набуті знання іноді не несуть помітної практичної користі, тому що з розвитком інтернету інтелектуальний багаж перестав мати таке значення, як раніше. В сьогоденні вчитися потрібно постійно, і не просто заради оцінок чи диплому.

Обов'язкові наскрізні вміння і навички, розвиток яких є головним завданням НУШ:

 • системне та критичне мислення
 • уміння чітко висловлювати думки як письмово, так і усно
 • здатність логічно обґрунтовувати свої ствердження
 • уміння адекватно сприймати прочитану інформацію
 • ініціативність
 • творчість
 • контроль емоцій
 • здатність оцінювати ризики, розв'язувати проблеми, приймати рішення та співпрацювати з іншими людьми

Розвиток цих навичок у дитини допоможе їй краще справлятися з новими викликами в реальному житті.

Новий освітній простір

Важливе місце у концепції Нової української школи відведене питанню створення творчого середовища. На зміну звичним класам із практично стаціонарними партами мають прийти приміщення з мобільними робочими місцями, інтер'єр яких можна швидко змінювати залежно від навчального завдання. Організація простору потребує широкого використання мультимедійних засобів, ІТ-технологій, сучасних лабораторних баз та бібліотек.

Масштабне впровадження ІКТ дозволить оптимізувати навчальний процес, зробити його максимально цікавим для учнів. Розвиватиметься структура і для онлайн-навчання. Взагалі, освітній простір НУШ не обмежуватиметься шкільними приміщеннями. Для формування наукових та винахідницьких навичок планується активно створювати навчальні центри, також впроваджуються програми вільного доступу школярів до музеїв, обсерваторій й інших корисних закладів.

новий освітній простір

Навчання по-новому

Кожна дитина є особистістю, від природи наділеною унікальними здібностями та можливостями. Нова українська школа повинна допомогти виявити та розвинути ці таланти. Вирішення цього завдання буде проводитися на засадах так званої «педагогіки партнерства». Основні принципи такого підходу:

 • повага до особистості
 • довірливі стосунки
 • позитивне ставлення і доброзичливість
 • взаємоповага, взаємодія, діалог
 • розподілення лідерських повноважень
 • дотримання принципів соціального партнерства


В педагогіці партнерства активну участь беруть вчитель, учень та його батьки. Школа має зробити все від неї залежне, щоб глибше залучити родину до навчального процесу дитини, відмовившись від класичної авторитарної схеми «вчитель – учень». Зміниться підхід і до оцінки результатів. Віднині головним їх призначенням стає аналіз прогресу з внесенням відповідних коректив до плану навчання, а не «вирок» успішності учня.

педагогіка-партнерства.jpg

Корисні посилання по проєкту НУШ

Офіційний сайт НУШ

https://nus.org.ua/

Формула Нової Української Школи

https://nus.org.ua/about/formula/

Календар впровадження освітньої реформи

https://nus.org.ua/about/calendar/

Офіційно про НУШ від МОН

https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola

Концепція НУШ

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Державні стандарти:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 - Закон України Про освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14 - Закон України Про загальну середню освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/607-2013-%D0%BF - Постанова Кабміну Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами

Вимоги до комп’ютерного обладнання – Типовий перелік комп’ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної освіти

Наказ МОН від 2.11.2017 №1440

Вимоги до мультимедійного обладнання, електронних освітніх ресурсів та пристосувань для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій – Типовий перелік засобів навчання та навчального обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій

Наказ МОН від 29.04.2020 №574

Вимоги до засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи – таблиця 5 Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи

Наказ МОН 7.02.2020 №143

Компетентності та структура Нової української школи

Компетентність — набір знань, навичок та цінностей, який визначає спроможність людини існувати у суспільстві, вести подальше навчання та професійну діяльність.

Пріоритетними компетентностями НУШ визначено:

 • культуру
 • математичну грамотність
 • рідну та державну мову
 • іноземні мови
 • соціальність
 • уміння вчитися впродовж життя
 • природничі науки та технології
 • цифрову грамотність
 • екологію та здоров'я
 • підприємливість

структура нуш фото

Ідеальний випускник Нової школи — це всебічно розвинений, вихований, відповідальний громадянин, здатний критично мислити, ухвалювати рішення та вести професійну діяльність на високому рівні.

STEM-освіта – педагогічний процес (технологія) формування і розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей молоді, рівень яких визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку праці. Акцент на зміцнення зв’язків і взаємодії між наукою, творчістю, підприємницькою та інноваційною діяльністю, а також вивчення природничих наук через інші дисципліни і, навпаки, вивчення інших дисциплін через природничі науки.

одержання компетентностей через STEM-методи

Дошкільне навчання

Заклад дошкільної освіти має забезпечити усі умови для щасливого дитинства — позитивні емоції з боку дорослих, дружнє спілкування та ігри з ровесниками. Вихователі дитячих садочків мають грамотно організувати освітній процес, аби майбутні школярі не відчували дискомфорту під час адаптації до нового середовища. Дитина повинна бути готова до переходу психофізіологічно, інтелектуально та особистісно. Важливо викликати у неї інтерес до навчання. Гармонійному розвитку сприяють ігри, творча діяльність (малювання, конструювання, ліплення тощо), читання вголос та перегляд пізнавального відео.

Початкова освіта (1–4 класи)

Навчання у школі зазвичай розпочинається з 6 років. Перший етап (1–2 класи) буде присвячений адаптації до нового середовища:

 • завдання та час їх виконання визначаються з урахуванням індивідуальних особливостей школярів
 • активне використання ігрових методів у навчанні
 • відсутність класичних оцінок
 • обмежений обсяг домашніх завдань

З третього класу починається робота над формуванням самостійності та почуття відповідальності. Запроваджується предметне навчання, за окремі дисципліни виставляють оцінки. Після завершення четвертого класу рівень підготовки учнів перевіряють на відповідність стандарту освіти.

Базова середня освіта (5–9 класи)

Протягом першого циклу (5–6 класи) особлива увага буде надаватися вивченню української мови та самовизначенню учня як особистості й громадянина. Важливо пробудити цікавість дитини до напрямків, передбачених шкільною програмою. З сьомого класу починається робота над формуванням відповідальних членів суспільства, здатних самостійно визначати свій подальший життєвий шлях. Навчання буде переважно за предметами, частину з яких школярі обиратимуть за бажанням.

Результати циклу перевіряються підсумковою державною атестацією (ДПА). Після завершення 9 класу учень може продовжити навчання у школі або закладі професійної освіти. Також він має право розпочати трудову діяльність за професіями, що не потребують спеціального диплома. Більше про випускників НУШ — читайте за посиланням — https://nus.org.ua/about/graduate.

Старша школа (10–12 класи)

Старшокласникам пропонується обрати напрямок подальшого навчання: академічне з орієнтацією на вищий навчальний заклад або професійне з одночасним отриманням спеціальності. У першому випадку здобуття освіти продовжиться в академічному ліцеї. Десятий клас буде перехідним, тобто учні ще зможуть міняти профіль, визначати предмети та рівень їх складності. У разі успішного проходження державної підсумкової атестації випускник зможе вступати до вищого навчального закладу (ВНЗ). Навчання у професійних ліцеях та коледжах теж триває 3 роки. У разі вдалого складання ДПА з'являється право на здобуття вищої освіти за скороченою програмою.

Вища освіта

Здобутки Нової української школи мають бути закріплені та розвинуті на стадії навчання у ВНЗ. Більшість університетів країни продовжують працювати за класичними програмами, але з вересня 2019 року 6 закладів започаткували нововведення в рамках проєкту MoPED (модернізація педагогічної вищої освіти за допомогою інноваційних методів викладання).

Список ВНЗ з цією програмою навчання:

 • Київський університет імені Бориса Грінченка
 • Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
 • Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
 • Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
 • ТзОВ «Quality Ukraine»

В проєкті також беруть участь польський, кіпрський та іспанський університети.

Сучасне обладнання предметних кабінетів

Перехід на якісно новий рівень освіти вимагає сучасної матеріально-технічної бази. У списку необхідного обладнання, яке полегшує роботу вчителя, економить час на уроці та зацікавлює навчальним процесом учнів:

 • інтерактивна дошка і проєктор
 • ноутбук для вчителя
 • планшети для учнів
 • Wi-Fi роутер
 • інтерактивна панель
 • принтер та сканер
 • стенди
 • моделі та макети
 • колекції та гербарії
 • лабораторне обладнання для практичних робіт тощо

Звісно тут мова йде про стенди, макети і моделі та колекції сучасні, які відповідають новим нормам і потребам (як мінімум підходять для групового навчання - легко дезінфікуються без втрати зовнішнього вигляду, складені у відповідності до тем нової програми навчання і мають відповідні супровідні документи крім стандартних інструкцій).

З усіма вимогами МОН щодо обладнання та засобів навчання можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти та науки. Посилання на документи викладені тут — https://nus.org.ua/news/vymogy-do-zasobiv-navchannya-j-obladnannya-mon-dalo-perelik-dokumentiv.

З використанням персональних комп’ютерів чи ноутбуків в кабінеті інформатики нового формату (з потужним Wi-Fi роутером для безпровідної передачі даних і керування класом з комп’ютера вчителя) легко організувати на базі такого кабінету:

 • залу для тестування знань для різних предметів
 • лінгафонний кабінет для вивчення мов з дооснащенням гарнітурами (навушниками з мікрофоном) та спеціальним програмним забезпеченням
 • організувати інтерактивний процес навчання до різних навчальних предметів
 • з документ-камерою (документ-сканером) оцифрувати книги та організувати електронну бібліотеку в школі
 • з кольоровим принтером (БФП) та 3D-принтером налагодити роботу шкільного прес-центру, реалізувати можливість друку об’ємних моделей для демонстрації на урок та багато іншого


Цифрові лабораторії

Кабінети фізики, хімії, географії та біології планується обладнати цифровими лабораторіями. Це високотехнологічне обладнання для реалізації різних навчально-дослідних проєктів та природничо-наукових експериментів. У його основі лежить програмне забезпечення, реєстратори даних і датчики для збору інформації.

Популярні цифрові (ЦЛ) лабораторії:

Vernier
Консультація по телефону:
+380991464068

https://vernier.com - сайт виробника
https://cvkk.com.ua - почитати про цифрові лабораторії і давачі даних
https://odo.com.ua/catalog/tsyfrovi_vymiryuvalni_kompleksy/ - придбати ЦЛ

Pasco

https://www.pasco.com

LabDisc

globisеns.net

Einstein

einstеinworld.com

COBRA

phywе.com

Наявність ЦЛ значно спрощує і прискорює проведення демонстраційного експерименту. Результати відображаються на екрані АЦП (аналого-цифровий перетворювач) та можуть транслюватися на екран ноутбука або планшета з можливістю виведення на інтерактивну дошку для демонстрації на клас процесу перебігу навчального експерименту.

Такий підхід робить навчальний процес цікавішим, сприяє розвитку логічного мислення, творчої самостійності та вміння працювати у команді. Для повноцінного використання можливостей ЦЛ в кабінеті має бути в достатній кількості наявне класичне лабораторне обладнання – щоб було що обмірювати та визначати сенсорами і датчиками в ході експерименту.

цифрова-лабораторія.jpg

Робототехніка та конструювання у НУШ

Усе більше українських шкіл впроваджують уроки або гуртки робототехніки. Формат залежить як від наявності додаткових навчальних годин і готовності дирекції їх виділити, так і від матеріально-технічної бази. На таких заняттях діти опановують навички моделювання, конструювання, програмування.

Існує декілька напрямків викладання робототехніки.

 • Free model. Творче конструювання без поглиблення у механізми та алгоритми.
 • Half models. Учні вивчають, як створювати різні вузли та частини роботів.
 • One model. Школяр або група протягом усього курсу працюють над вивченням і вдосконаленням одного складного робота.


При закупівлі обладнання варто впевнитися у наявності перекладеної технічної документації та методичних матеріалів. Також необхідно підготувати приміщення для експериментів з роботами. Більше інформації про набори для робототехніки та загальну консультацію можна отримати на цьому сайті.

робототехніка-та-конструювання-в-школі.jpg

Інтерактивне навчання

Зробити навчальний процес максимально цікавим і насиченим допоможе різноманітне інтерактивне обладнання:

Інтерактивна дошка

Великий сенсорний екран для введення та роботи з інформацією

Проєктор

Може передавати зображення на будь-яку відповідну поверхню, наприклад на голу стіну

Панель

Великий телевізор з вбудованим комп’ютером, що поєднує в собі функції інтерактивної дошки з проектором на ПК

Система опитування

Технологія для проведення тестування в класі за допомогою пультів у кожного учня

Тир та набір «Джура» («Сокіл»)

Симулятор тиру та обладнання для дитячо-юнацької воєнно-патріотичної гри

ПК, ноутбук, планшет

Персональні комп'ютери для вчителя й учнів. Портативні ноутбуки для цілей навчання дають більше свобод і можливостей чим стаціонарні ПК

Лінгафонний кабінет

Обладнання для вивчення іноземних мов, з гарнітурами, акустичною системою та відповідним програмним забезпеченням

Смарт іграшки

Пристрої для ознайомлення з основами програмування без потреби оперування великою кількістю деталей

БФП (МФУ)

Багатофункціональний пристрій, що поєднує можливості принтера, сканера та дає можливість копіювання

3D принтер

Обладнання для друкування тривимірних об'єктів, що дає більшу наочність на уроках

Магнітна дошка і фліпчарт

Зручне рішення для систематизації чи зрозумілого представлення послідовностей даних, пояснення схем взаємодії та іншого

Різноманітне навчальне програмне забезпечення (готові вправи, завдання, уроки і тематичні презентації) допомагають вчителю на уроці. Більшість таких рішень ідуть в комплекті з ноутбуками вчителя та учня, з інтерактивними дошками і панелями або продаються окремо для ваших пристроїв як «МозаБук». Звісно використання популярних інтерактивних дошок Smart Board дозволяє вчителям створювати власні уроки та ділитися ними з колегами, що використовують дошки цього ж виробника.

інтерактивне-навчання.jpg

Інклюзивне навчання у НУШ

У 2021 році введено рівні підтримки (1–5) для дошкільнят і школярів з особливими навчальними потребами. З огляду на це визначається мінімальний об'єм заходів, необхідних під час організації навчального процесу для проведення спільних уроків в класах з учнями, що потребують спеціального підходу в навчанні. Докладніше читайте тут. Також уряд взяв на державний баланс «Школу супергероїв» — навчальний проєкт для дітей, що знаходяться у лікарнях.

інклюзивне-навчання.jpg

Траплялися минулого року і гучні скандали. Зокрема, міністр МОН Шкарлет публічно заявив про неможливість навчання у звичайних закладах дітей з інтелектуальними порушеннями, сліпотою та глухотою. Таке грубе ігнорування закону про освіту викликало різкий осуд громадськості. Взагалі, уряд дуже неохоче впроваджує реформу інтернатів, перешкоджаючи розвитку інклюзивного навчання.

Наразі діти з особливими потребами можуть отримувати освіту майже у 43% шкіл України, станом на кінець 2021 року працювало 18 687 спеціальних класів. З 1 січня педагогам, що працюють в інклюзивно-ресурсних центрах, надається мінімальна надбавка 25% до посадового окладу при зниженні тривалості робочого тижня до 36 годин.

Дистанційне навчання

У зв'язку з новими карантинними обмеженнями учням більшості українських шкіл знову довелося перейти на дистанційне навчання. Виключення зроблено для школярів 1–4 класів. Маленьким дітям зазвичай складно зосередитися при спілкуванні в онлайні, вони потребують постійного контролю з боку дорослих. У 2021 році мінявся не тільки формат, а й система оцінювання. Зокрема, учнів 4, 9 і 11 класів позбавили від необхідності проходити ДПА (державна підсумкова атестація), а випускників, що не планували вступати до ВНЗ — ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання).

дистанційне-навчання.jpg

Остаточне зняття карантину не означатиме повну відмову від дистанційних форм навчання. На думку багатьох фахівців, майбутнє за змішаною моделлю освіти, у якій активно використовується як очне, так і онлайн-спілкування. Така співпраця спонукає учня до самостійної роботи, він завжди на зв'язку з викладачем, готовим роз'яснити усі незрозумілі моменти. Ця модель ідеально підходить для ВНЗ, але може бути ефективною й у старших класах школи.